ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Ν.3869/2010

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ


Νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Ο νόμος 3869/2010 δίδει σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την πτωχευτική ιδιότητα, την προοπτική απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, απαλλαγμένα από μέρος ή ακόμη το σύνολο των οφειλών τους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια:

 α) το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού,

 β) το στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού και

 γ) το στάδιο της ρύθμισης των χρεών με δικαστική απόφαση.

 Ειδικότερα:

1o Στάδιο  :  ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Υποβάλλοντας μια αίτηση προς κάθε Τράπεζα στην οποία έχουμε ληξιπρόθεσμες  οφειλές  ζητάμε να μας χορηγηθεί αναλυτική κατάσταση των οφειλών μας προς αυτήν. Οι Τράπεζες οφείλουν μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες να απαντήσουν και να αποστείλουν έγγραφο, που να αναγράφει την οφειλή  κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο χρέωσης.  Ο νόμος προβλέπει ποινή έως 10.000 ευρώ σε περίπτωση  ύπαρξης καθυστέρησης εφόσον ο δανειολήπτης καταγγείλει την καθυστέρηση στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή.

Στη συνέχεια ο οφειλέτης-δανειολήπτης με τη βοήθεια και τη μεσολάβηση Δικηγόρου,  ή άλλου φορέα από αυτούς που κατονομάζονται στο νόμο, συντάσσει την πρότασή του στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δηλαδή ουσιαστικά προτείνει στην Τράπεζα πόσα χρήματα και με ποιον τρόπο μπορεί να αποπληρώνει από εδώ και πέρα τις οφειλές του. Αν η Τράπεζα δεχτεί την πρόταση του δανειολήπτη η διαδικασία σταματά εδώ.

 

2ο Στάδιο  :  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Στην περίπτωση που αποτύχει ο εξωδικαστικός  συμβιβασμός  ο φορέας που μεσολάβησε συντάσσει σχετικό έγγραφο και ξεκινά η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του, που να περιέχει

- Την περιουσιακή κατάσταση του και του/της συζύγου του

- Την κατάσταση των πιστωτών του και των οφειλών του σε αυτούς

- Σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του

- Αίτημα διάσωσης της κυρίας κατοικίας του.

Μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης πρέπει να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή η αίτηση στους πιστωτές. Στο δεύτερο μήνα οι πιστωτές απαντούν αν αποδέχονται ή όχι  το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, ενώ μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στο πρώτο ήμισυ του τρίτου μήνα ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο. Στις επόμενες  20 ημέρες  απαντούν οι πιστωτές αν αποδέχονται το τροποποιημένο σχέδιο, ενώ στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου δημιουργείται φάκελος,  που ενημερώνεται με την πορεία της υπόθεσης.

Αν πετύχει ο δικαστικός συμβιβασμός  δεν γίνεται δίκη και ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει απλά το συμβιβασμό κατά τη δικάσιμο που έλαβε η συζήτηση της αίτησης.

 

3ο Στάδιο  : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αν αποτύχει και ο δικαστικός συμβιβασμός  ο Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ ’όψιν του τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς  του/της συζύγου του και τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων από αυτών μελών της οικογενείας του βγάζει απόφαση ρυθμίζοντας τα χρέη του οφειλέτη και τον υποχρεώνει  να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών μέρος του εισοδήματός του προς στους πιστωτές. Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της ρύθμισης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών.

Στην περίπτωση που υπάρχουν εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες όπως μακροχρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα  ο Ειρηνοδίκης έχει την ευχέρεια να αποφασίσει καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, δηλαδή προχωράει σε πλήρη διαγραφή του χρέους.

Εάν ο οφειλέτης επιθυμεί να σώσει την πρώτη του κατοικία,  τότε πέρα από την άνω ρύθμιση εντός της τετραετίας, θα αναλάβει και την πληρωμή ενός επιπλέον ποσού, που όμως, δεν ξεπερνάει το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου του, διαγράφοντας το υπόλοιπο χρέος, που απομένει.